Politikken

Hva mener vi i Gjesdal Arbeiderparti?

Gjesdal AP på stand

Norge er et fantastisk land å bo i, og vi som bor i Gjesdal har det bra, de aller fleste av oss. Vi har høy levestandard, lav arbeidsledighet, gode velferdsordninger med et godt helsevesen, en god skole og et aktivt kultur- og idrettsliv. Gjesdal er ikke noe unntak her. Vi bor i en av de rikeste regionene i landet, hvor mange har en god økonomi.  Dette er vi veldig takknemlige for. 

Arbeiderpartiet har vært den drivende kraften i utformingen av dette samfunnet som har bidratt til at Norge år etter år er blitt kåret av FN til verdens beste land å bo i. Men på tross av dette er det noen som faller utenfor. Derfor trenger vi en sterk offentlig sektor. Undersøkelser viser at vi ikke har hatt større økonomiske forskjeller i Norge siden 1930-tallet, og forskjellene mellom rike og fattige øker. Det er spesielt vanskelig   å være blant dem som faller utenfor når de aller fleste har det veldig godt.Velferdsstaten skaper en sikkerhet for oss. Den utgjør ryggraden i samfunnet vårt gjennom en omfordeling av ressurser som sikrer en jevnere fordeling av godene i samfunnet. Dette gjør det mulig også for de med minst ressurser å leve gode liv. Denne velferden vil vi i Gjesdal Arbeiderparti kjempe for å forsvare lokalt. 

Vi vil ha en fremtidsrettet skole og barnehage som løfter alle, og et godt helsetilbud som sikrer gode helse- og omsorgstjenester for alle aldersgrupper. Vi skal arbeide for at det skapes trygge og gode oppvekstmiljø i våre lokalsamfunn, og for at det etableres en aktiv næringspolitikk som sikrer arbeidsplasser og skatteinntekter. Vi vil arbeide for gode vilkår for idrett og kulturliv, og ikke minst arbeide for en ansvarlig og rasjonell kommunal drift.

Arbeiderpartiet er for store offentlige budsjetter fordi dette sikrer alles velferd og bidrar til verdiskaping. Dette er kjernen i sosialdemokratisk politikk. Vi vil ha en effektiv offentlig sektor med rasjonell kommunal drift. Fordi vi er så ambisiøse på vegne av offentlig velferd, må vi selvsagt prøve å få mest mulig ut av hver offentlige krone. Samtidig må vi også tørre å si at denne velferden ikke kommer av seg selv, den må betales over skatteseddelen. Det er grunnen til at vi har eiendomsskatt i Gjesdal. Det er ikke noe mål i seg selv å ha eiendomsskatt. Vi mener den er nødvendig for at innbyggerne skal få et godt tjenestetilbud. Slik prognosene for kommuneøkonomi ser ut fremover, vil vi også trenge eiendomsskatten i de neste fire årene. Skulle dette bildet endre seg, vil vi vurdere behovet for eiendomsskatt på nytt. 

Gjesdal Arbeiderparti mener at Norge skal være et foregangsland i klima- og miljøarbeidet. Klimaendringene rammer de fattigste hardest, men ingen land er skånet for endringer i klimaet. Vi ser allerede at været blir mer uforutsigbart. Det trengs en felles internasjonal innsats for å redusere utslippet av klimagasser tilstrekkelig. Samtidig kan en tredjedel av de nasjonale utslippene Norge skal kutte, tas gjennom virkemidler kommunene rår over. Vi vil tenke globalt og handle lokalt. Det krever  samfunnsendring og god samfunnsplanlegging; her spiller kommunene en helt sentral rolle.

Les mer om hva vi vil gjøre i Partiprogrammet

  • Arkivet

    Våre tidligere partiprogrammer og brosjyrer