Rollen som folkevalgt – hvordan drive ansvarlig politikk?

Våre tre aktive og engasjerte medlemmer av Utvalg for levekår har skrevet et leserinnlegg om rollen som folkevalgt, som ble publisert på Gbnett den 10.10.2016. Innlegget tar særlig for seg utfordringer innenfor eldreomsorg. De tre tar gjerne imot innspill om saker våre innbyggere engasjerer seg i.

original

Som folkevalgt i Gjesdal kommune har vi fått et ærefullt oppdrag å;

• Sette dagsorden - med plass for hjertesaker.

• Ta beslutninger innenfor det politiske handlingsrom.

• Fordele ansvar og sikre god styring.

• Følge opp beslutningene og spørre etter hvor sakene står.

• Etterprøve resultatene - er målene nådd? Hva får innbyggerne igjen? Er resultatene gode nok?

• Være innbyggernes ombudsmenn, ivareta innbyggernes interesser og synspunkter.

Som Kåre Malmin fremhevet i sitt leserinnlegg i forrige ukes Gjesdalbu, er vi enige i at det har vært mange dyktige politikere i utvalg og kommunestyret opp gjennom tidene. Samtidig møter vi som dagens politikere stadig nye utfordringer med stram kommuneøkonomi og endring i hvilke tjenester som forventes av innbyggerne. Det er ikke sikkert at sykehjemsplass er den løsningen nye generasjoner har øverst på ønskelisten. Mye tyder på at flere ønsker mulighet å bo hjemme lengst mulig med andre løsninger som for eksempel velferdsteknologi, hjelp av frivillige og hjemmebaserte tjenester. Vi som folkevalgte må da kunne se ønsker og behov som brukere har i dag, samtidig som vi må planlegge for ønsker som innbyggerne har for fremtiden.

I løpet av en tjue års periode vil vi oppleve en stor mangel på helsepersonell parallelt med at antallet eldre øker. Vi må derfor planlegge og ruste oss best mulig for å kunne gi robuste tjenester med den fagkompetansen og de ressurser vi da vil ha tilgang på. Vi må gjøre mer for mindre.

Vi folkevalgte som sitter i utvalget for levekår, som representanter for Gjesdal Arbeiderparti, ønsker oss engasjement og innspill fra administrasjonen, de ansatte, brukere, pårørende og innbyggere i Gjesdal kommune. Vi trenger det for å kunne prioritere og velge de beste løsningene innenfor helse og omsorgssektoren. Vi har stor tillit til de faglige vurderingene som administrasjonen i Gjesdal kommune utøver. Vi er også ydmyke og imponert over hvordan de ansatte står på for brukere, pasienter og pårørende ved å strekke seg lengre hver dag.

Denne uken får utvalg for levekår presentert Driftsrapport 2.tertial 2016 Helse og velferd. Rapporten vil blant annet svare for dekningsgraden på sykehjem, dvs. hvor mange som søker og får plass på Solåsheimen. I Gjesdalbuen forrige uke kunne vi lese at alle som nå søker får plass, og det er gledelig lesning. Det betyr at vi denne sommeren og frem til nå i høst, ikke har hatt noen kø for å få plass på sykehjemmet eller dagsenter for personer med demens. Gjesdal Arbeiderparti vil alltid jobbe for at de som trenger det skal få tilbud om sykehjemsplass. Gjesdal kommune starter nå opp et prosjekt som skal tilby hverdagsrehabilitering for de som har behov for det. Tidlig oppstart av hverdagsrehabiliteringsprosjektet var en av Arbeiderpartiets fanesaker ved kommunevalget i fjor.

En oppfordring til både innbyggere, brukere og ansatte i Gjesdal kommune er å gi innspill til oss politikere om saker dere ønsker vi skal jobbe med og/eller fremme i utvalg eller kommunestyret. Er noen i tvil om politikerene sitt engasjement for sektoren, er det åpne møter for publikum i levekårsutvalget hvor en kan få innblikk i hva vi jobber for nå - og for fremtiden i Gjesdal kommune. Som representanter i levekårsutvalget ønsker vi å drive en ansvarlig og forsvarlig politikk på vegne av alle innbyggerne. For å kunne få innspill til utviklingen av god politikk og fremtidig strategi vil Gjesdal Arbeiderparti forsette å spørre innbyggerne om:

Hva er viktig for deg? Ta gjerne kontakt med oss!